Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal, van alle losse voorwerpen die in de voertuigen achtergelaten worden, en bij brand of overstroming.
 2. De uitvoeringstermijnen van de werken worden alleen als aanwijzing gegeven en kunnen bij vertraging geen grond tot enige vordering opleveren.
 3. De voertuigen die ons worden toevertrouwd, worden bestuurd door ons personeel, doch onder de volle aansprakelijkheid van de klant.
 4. Onze montageprijzen BTW niet inbegrepen en de garantie op waterdichtheid gelden enkel voor het plaatsen in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd en aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest en andere zaken.
 5. Niet in onze prijzen inbegrepen zijn de onvoorziene vervangingen van clipsen, sierlijsten, vijzen, binnenbekleding, rubbers en het leveren van lijm-, kleef-, en dichtingsprodukten. Evenals niet inbegrepen het verwijderen van glasresten uit de wagen.
 6. De algemene garantievoorwaarden gelden zoals voorgeschreven in het European Quality Certificate: 1 jaar garantie op lekken en aantoonbare montagefouten en 3 jaar garantie op lekken en aantoonbare montagefouten bij jaarlijkse controle van de voorruit, 1 jaar garantie op het loskomen van lijsten en rubbers, 1 jaar garantie op fouten in het glas, vb. lucht tussen de lagen. De monteur is niet aansprakelijk voor glasbreuk bij het demonteren en monteren van dezelfde ruit. Ook bij het monteren van de door de klant geleverd glas kan de monteur niet aansprakelijk worden gesteld bij glasbreuk, evenmin kan hierop een garantietermijn geclaimd worden.
 7. Er wordt door de verkoper geen aansprakelijkheid aanvaard voor het verergeren of uitbreiden van een bestaande glasschade tijdens de uitvoering van een glasherstelling.
 8. Klachten moeten om geldig te zijn, bij aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na levering van het voertuig ingediend worden.
 9. Onze klant wordt dan rechtswege, zonder aanmaning, door het enkele verstrijken van de vervaldag, in gebreke gesteld met toepassing van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek.
 10. Onze facturen zijn contant betaalbaar en zonder disconto.
 11. Op facturen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van de rechtswege en zonder ingebrekestelling, en verwijlintrest van 10% per jaar vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 Euro aangerekend.
 12. De partijen verklaren in geval van betwisting, bij uitsluiting bevoegdheid aan de rechtbank van het arrondissement van Dendermonde, toe te kennen.
 13. Tussen de verkoper en de koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de geleverde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper blijven tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuel intresten en kosten. niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkocht goed, over op de koper vanaf het ogenblik van levering.
 14. Voor voertuigen die drie dagen na de terbeschikkingstelling van de klant niet werden afgehaald, wordt een staanplaatsvergoeding aangerekend van 7,25 Euro per dag.
 15. De verkoper aanvaardt geen indirecte schade.

Gebruiksvoorwaarden website

Gebruikersovereenkomst – Privacy Policy

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het lid, bezoeker of adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Autoglas Kurt bvba behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Autoglas Kurt bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Autoglas Kurt bvba zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (leden, bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Autoglas Kurt bvba is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Autoglas Kurt bvba biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Autoglas Kurt bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

Autoglas Kurt bvba is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Autoglas Kurt bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Autoglas Kurt bvba de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Autoglas Kurt bvba en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Autoglas Kurt bvba behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,…) eigendom zijn en blijven van Autoglas Kurt bvba. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoglas Kurt bvba. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser. Logo’s zijn en blijven eigendom van hun rechtmatiege eigenaars. Ze zijn louter indicatief gebruikt. De auteurs van afbeeldingen, scripts en andere middelen zijn hieronder erkend voor hun werk en hun werk wordt gebruikt onder de juiste licenties.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Autoglas Kurt bvba verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Autoglas Kurt bvba gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Autoglas Kurt bvba verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Autoglas Kurt bvba verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. Autoglas Kurt bvba maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Wijzigingen aan de Autoglas Kurt bvba Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.